“Nie musisz być świetny, by zacząć,
ale musisz zacząć, by być świetnym.”

Nasze projekty

Poinformowani studenci

Projekt pn. "Poinformowani studenci - dostęp do informacji dla studentów" zakłada realizację części działań w formie stacjonarnej w całej Polsce oraz w formie online.

Prawa studenta

Inicjatywa mająca na celu edukację studentów na temat ich praw i obowiązków w ramach systemu szkolnictwa wyższego, aby umożliwić im skuteczną obronę swoich interesów i wspierać ich aktywne uczestnictwo w życiu akademickim.

W Centrum Rozwoju

W Centrum Rozwoju rozpatrujemy przyszłość w kategoriach szans i zagrożeń, które warunkują funkcjonowanie poszczególnych uczelni, jak i całego systemu szkolnictwa wyższego. Wybieganie do przodu pozwala nam precyzyjnie zaplanować działania na rzecz rozwoju oraz przewidzieć możliwe skutki niepożądanych zjawisk, dzięki czemu stawiamy na innowacyjne rozwiązania, które są tworzone w oparciu o najwyższą jakość prowadzonych analiz i badań środowiskowych. Doświadczenie, które zebraliśmy w czasie kilkuletniej działalności, także poprzez współpracę z dziesiątkami ekspertów z zakresu prawa czy nauk o zarządzaniu i jakościpomagają nam w konsekwentnym planowaniu ścieżki rozwoju i wypracowaniu wartościowych rozwiązań, którymi na co dzień dzielimy się ze środowiskiem akademickim w Polsce. Od samego początku funkcjonowania na polskim rynku stale zwiększamy nasze zasoby ludzkieoraz wiedzy, które pozwalają poszerzać obszary działalności oraz stawiać sobie coraz to nowe wyzwania w obliczu ambitnego celu, jakim jest dbanie o najwyższą jakość kształcenia prowadzonych badań w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Wraz z rozwojem organizacji i realizacją planów związanych z początkowymi etapami prowadzenia działalności, do których należałmiędzy innymi pozyskanie najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach oraz zbudowanie rozpoznawalności, pojawiła się konieczność zebrania ambicji wszystkich naszych współpracowników i ujęcia ich w dokumencie strategicznym, który w skonkretyzowany sposób przedstawi cele, które chcielibyśmy realizować w kolejnych latach oraz obszary, w jakich chcielibyśmy się rozwijać. Doprowadziło to do powstania niniejszej strategii rozwoju organizacji, która jest wynikiem niezliczonych spotkań, rozmów i dyskusji o kształcie podmiotu, który zgodnie z założeniami ma stać się wartościowym wsparciem i motorem pozytywnych zmian w polskiej nauce i badaniach, jakości kształcenia oraz porządku prawnym warunkującym funkcjonowanie całego szkolnictwa wyższego.

Partnerstwo

Partnerstwo i relacje oparte na zaufaniu są dla nas kluczowe przy proponowaniu rozwiązań doskonalących rożne aspekty funkcjonowania podmiotów szkolnictwa wyższego. Ta myśl nieustannie towarzyszyła nam przy budowaniu strategii rozwoju naszej organizacji, którą z dumą prezentujemy i zobowiązujemy się do jej konsekwentnego wdrażania, co w naszej wierze przyczyni się do polepszenia sytuacji polskiej nauki, jakości kształcenia i pozycji polskich uczelni na arenie międzynarodowej.

Ostatnie lata

Ostatnie lata w szkolnictwie wyższym to okres nieustannych zmian i prób dostosowywania się do wyzwań świata funkcjonującego w obliczu pandemii. Uczelnie zarówno publiczne, jak i prywatne stanęły przed ogromnym wyzwaniem związanym z prowadzeniem kształcenia na odległość, ale także zarządzania podmiotami w niespotykany dotąd sposób. Zupełnie nowa rzeczywistość wymusiła niejednokrotnie radykalne zmiany w sposobie kształcenia, które miały i w dalszym ciągu mają wpływ na jakość szkolnictwa wyższego w Polsce. Liczne badania i analizy, które prowadziliśmy w naszej organizacji wykazały, że pomimo sprostania wyzwaniom i zapewnieniu możliwości prowadzenia nauki i kształcenia w nowej formie, uczelnie są mniej pewne przyszłości i szukają nowych rozwiązań przy zapewnieniu stabilności funkcjonowania. To właśnie w tych aspektach przydatna może okazać się działalność i zapewnione wsparcia ze strony naszej organizacji. Założenia niniejszej strategii pomogą być nam wartościowym partnerem, który pomoże zaprojektować odpowiednie do niepewnych czasów rozwiązania, które pozytywnie przyczynią się do budowania stabilnej pozycji oraz wizerunku opartego innowacje oraz najwyższą jakość w każdym aspekcie prowadzonej działalności.

WSPIERANIE I PROMOWANIE ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIANIE NAUKI

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ SZKOŁAMI I UCZELNIAMI

DZIAŁANIE NA RZECZ DOSKONALENIA JAKOŚCI EDUKACJI W OŚWIACIE I KSZTAŁCENIA W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

WSPIERANIE UCZNIÓW I STUDENTÓW W REALIZACJI POTRZEB ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ I KSZTAŁCENIEM

WSPOMAGANIE WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU UCZNIÓW I STUDENTÓW

DZIAŁANIE NA RZECZ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
I PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Potrzebujesz Naszej pomocy? Napisz do Nas.